Tütün kontrolü uzun süreli bir mücadeledir

Tütün kontrolü uzun süreli bir mücadeledirTTD, 28.12.2010,

http://www.dha.com.tr/tutun-kontrolu-uzun-sureli-bir-mucadeledir-flashaber_132303.html
DHA, 28.12.2010
 
-Türk Toraks Derneği Basın Büteni-

Hiç kuşku yok ki tütün kullanımı tüm dünyanın en önemli halk sağlığı sorunudur. Unutmayalım ki Türkiye’de yaklaşık 20 milyon kişinin tütün kullanmakta ve bu salgın nedeniyle yılda 100.000 kişi ölmektedir.
 
Öte yandan Türkiye yıllık 25 milyar TL civarında bir kaynağı tütün ürünlerinin satın alınmasına; yıllık 30 milyar TL dolayında bir kaynağı ise tütünün yol açtığı sağlık sorunlarının tanı ve tedavisine ayırmaktadır.

Türkiye’de gerek sağlık gerek ekonomik açıdan bireysel ve toplumsal yıkıma neden olan bu salgınla mücadele 1996 yılındaki 4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun”la başlamıştır. Bugün itibariyle Türk Toraks Derneği olarak büyük bir gururla ifade etmek isteriz ki; 1996 yılında yasallaşan 4207 sayılı Kanun sayesinde toplu taşıma araçları tümüyle sigara dumanından arındırılmış, sigara reklâm ve tanıtımları gündemden çıkmış, otomatik sigara satış makineleri Türkiye’ye girmemiş ve zaman içerisinde kapalı alanlarda sigara içilmemesi normu toplum genelinde benimsenmiştir.

Öte yandan bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü 21 Mayıs 2003 tarihinde “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi”ni kabul etmiştir. Bu sözleşme 28 Nisan 2004 tarihinde Türkiye adına Sağlık Bakanı tarafından imzalanmış ve TBMM tarafından onaylanmıştır. Söz konusu sözleşmenin Türkiye için de bağlayıcılık kazanmasının ardından ulusal tütün kontrol çalışmaları hız kazanmıştır. Bu bağlamda konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla hazırlanan “Ulusal Tütün Kontrol Programı” 7 Ekim 2006 tarihinde Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda 3 Ocak 2008 tarihinde TBMM, 4207 sayılı Kanun’un kapsamını genişleten ve uygulamayı kolaylaştıran yasa çıkarmıştır.

Göğüs hastalıkları uzmanlarının uzmanlık derneği olan Türk Toraks Derneği varoluşu açısından hayati önem olarak tanımladığı tütün kontrolü mücadelesine 90’lı yılların ortalarından itibaren destek vermiştir. Bu çerçevede Türk Toraks Derneği, Türkiye’nin tütün kontrolü konusunda ulaştığı başarıdan haklı gurur duymakta ve bu mücadelenin bir neferi olduğu için övünmektedir.

Ancak Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu olarak son zamanlarda tütün kontrolü mücadelesinde bir gevşeme ve denetimsizliğin hakim olduğunu gözlemlemekteyiz. Öte yandan başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde denetimlerde belirgin aksamalar yaşandığının farkındayız. Daha kötüsü kimi illerde 4207 sayılı Kanun’a aykırı olarak kapalı alanlar “sigara içilen” ve “sigara içilmeyen” bölümlere ayrıldığını biliyoruz.

Türk Toraks Derneği tütün kontrolü mücadelesinin en önemli halkasının denetim olduğunu bilmektedir. Çünkü denetimsizlik bir yandan ölüm satarak para kazanan tütün endüstrisini güçlendirmekte, diğer yandan toplumda Kanun’un hükümlerinin artık uygulanmayacağı yönünde karamsar bir beklentiye yol açmaktadır.

Türk Toraks Derneği, kendi ilkeleri ve varoluş misyonu gereği, Türkiye’nin geleceği demek olan 4207 sayılı Kanun’un amir hükümlerine titizlikle uyulması çağrısını yapmak zorunda kalmıştır. Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu olarak kamu otoritesinden bir kez daha Türkiye genelinde tütün kontrolü konusunda seferberlik ilan etmesini talep etmekteyiz. Hiç kuşku yok ki Türk Toraks Derneği, kamu otoritesinin bu konuda atacağı her adımı bugüne kadar olduğu gibi hiçbir karşılık beklemeden büyük bir gururla bugünden sonra da destekleyecektir.