İl Tütün Kontrol Kurullarının TAPDK

İl Tütün Kontrol Kurullarının TAPDK Tarafından Desteklenmesi Projesi Hakkında Kamuoyu DuyurusuTAPDK, 31.12.2010,

                                
http://www.tapdk.gov.tr/ıtk.htm
TAPDK, 31.12.2010
      
Ülkemizin en önemli halk sağlığı yasası olarak kabul edilen 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu’nun ülke çapında etkin olarak uygulanabilmesi ve yasanın öngördüğü tedbirlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca işbirliği ve koordinasyon içinde yoğun çalışmalar yürütülmektedir.
 
Bu kapsamda, 81 ilimizde İl Hıfzıssıhha Meclislerinin kararlarına istinaden Vali Yardımcılarının başkanlıklarında İl Tütün Kontrol Kurulları kurulmuş olup, bu Kurullara bağlı olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan 7500’den fazla personelin görevlendirildiği Denetim Ekipleri oluşturulmuştur.
 
İl Tütün Kontrol Kurulları ve denetim ekiplerinin ayrı bir kurumsal bir yapısının ve bütçesinin bulunmaması ve farklı kurum ve kuruluşların personelinden oluşması hususları dikkate alınarak, bu çalışmalara katkı sağlanması ve söz konusu yapının güçlendirilmesi gerekliliği bulunmaktadır.
 
Bu bağlamda, 4733 sayılı Kanun’un Kurumumuza verdiği tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasalarının düzenlenmesi görevinin yanı sıra “tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal veya tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önlenmesine yönelik düzenlemeler yapma” görevi çerçevesinde; özellikle son üç yıllık süreçte hayata geçirilen ulusal tütün kontrolü politikalarının ve tütün kontrolü önlemlerinin ülke çapında yaygınlaştırılması ve daha etkin uygulanabilmesi amacıyla, İl Tütün Kontrol Kurullarının desteklenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde bir proje çalışması yapılmıştır.
 
Kurumumuzca, bu çalışma ile aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir:
 
1- Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin tarafı olmak sureti ile ülkemizce kabul edilen uluslararası yükümlülükler, Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı ile 4733 ve 4207 sayılı Kanunlar uyarınca TAPDK’ya verilmiş olan yetki ve görevler kapsamında ulusal tütün kontrolü çalışmalarına ülke çapında en üst seviyede katkı sağlanması,
 
2- 4207 sayılı Kanunda öngörülen; tütün mamullerine ilişkin reklam, promosyon ve sponsorluk yasakları, onsekiz yaşından küçüklere satış yapılması, belgesiz (ruhsatsız) perakende satış ya da yasal olmayan dağıtım gibi diğer önemli tütün kontrolü önlemlerinin ülke çapında denetlenmesinde İl Tütün Kontrol Kurullarının da katkısının alınması suretiyle yasa ihlallerinin etkin şekilde tespiti ve önlenmesi.
 
Bu proje kapsamında; 2011 yılı için TAPDK olarak Sağlık Bakanlığı bütçesine 15 milyon TL kaynak aktarımı yapılması kararlaştırılmıştır.
 
15 milyon TL’lik bu kaynak; 81 ildeki İl Tütün Kontrol Kurulları denetim ekiplerinin denetim faaliyetlerinde kullanılacak olan araç, eğitim materyalleri veya delil tespitine yönelik kamera, fotoğraf makinesi ve partikül ölçüm cihazları gibi denetim faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesine özgü gereçlerin teminine tahsis edilecektir.
 
Bu projenin hayata geçirilmesiyle; 4207 sayılı Kanunun öngördüğü yasal düzenlemelerin ülke çapında etkin ve yaygın olarak uygulanabilmesine yönelik olarak, özellikle son dönemde artan kapalı alanlarda tütün mamulü kullanımına yönelik ihlallerin tespitine ilişkin denetimlerin nitelik ve niceliklerinde artış sağlanacağı, bunun yanı sıra özellikle tütün mamullerine ilişkin reklam, promosyon ve sponsorluk yasakları, onsekiz yaşından küçüklere satış yapılması, belgesiz (ruhsatsız) perakende satış ya da yasal olmayan dağıtım gibi alanlarda yaşanan ihlallerle de etkin mücadele imkanı doğacağı değerlendirilmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  
Dr. Mehmet KÜÇÜK
Kurum Başkanı